Brev fra styret til medlemmene våren 2022

Kråkerøy båtforening

Vi har lagt bak oss to spesielle år også for oss som er medlemmer i Kråkerøy båtforening.

Koronaepidemien har begrenset utfoldelsesmulighene for den enkelte og for foreningen.

Stengt klubbhus, stengt gjestehavn og restriksjoner som  blant annet førte til ingen Idyllfestival.  For oss som elsker båtlivet har antakelig en tur på sjøen vært den beste måten å begrense smitterisikoen på, men å dra til Koster, Bohuslän eller Skagen har vi bare kunnet glemme.

Nå ser det ut til at denne situasjonen har endret seg og sakte kan vi komme tilbake til en tilværelse slik den var før pandemien.

Idyllfestival  17. og 18.  juni.

KBF har inngått avtale med arrangørene om utleie av deler av våre arealer og av klubbhuset i den aktuelle perioden. Dette gir foreningen gode inntekter men også noen ulemper .

Merk dere derfor følgende:

Regn med en uke før og en uke etter festivalen til rigging og nedrigging av scener med mer for medlemmene innebærer dette en annen situasjon i båthavna enn vi er vant med.

Brua til Isegran er inngangssted til festivalområdet og blir stengt for annen trafikk under festivalen. Våre medlemmer som har båtplass på Isegran skal likevel kunne gå til sine båter og traller til bagasje og utstyr skal stilles til disposisjon.

Det blir ikke anledning til å parkere på Isegran. Medlemmene kan parkere på Kråkerøy, på nordsiden av klubbhuset, bak vaktbua.  Klubbhuset er stengt for medlemmene under festivalen. Vaktbua vil være åpen. Festivalen har lovet et betydelig vakthold døgnet rundt.

Området vest for klubbhuset skal brukes til parkering av trailere.

Alle båter som står på land på Kråkerøy må sjøsettes eller fjernes på annen måte innen 1. juni

Båter som ikke er fjernet innen denne tiden blir flyttet for eiers regning og risiko.

(Det håper vi å slippe)

Mer informasjon om selve festivalen kommer fra foreningen. Se også Idyllfestivalen på internett.

Dersom du har spørsmål om festivalen kan disse rettes til arrangøren eller til foreningen.

Andre forhold.

Årsmøtet avholdes i klubbhuset onsdag 23. mars kl. 19.00

Uttak med mobilkran våren 2022

Fredag 1. april –          Isegran kl. 15.30

Lørdag 2. april –         Kråkerøy kl. 08.00

Lørdag 23. april –       Kråkerøy kl. 08.00 , Isegran kl. 10.00

Vi har skrevet brev til medlemmene i 15 år nå og mange av de forholdene vi har minnet om tidligere er fortsatt aktuelle så som:

Fra 2010

Opplagsutstyr

Opplagsutstyr skal fjernes omgående etter utsetting. Det kan etter avtale med oppsynsmannen lagres på anvist plass syd i havna. Etterlatt opplagsutstyr blir etter kort tid fjernet og kassert uten varsel.

Fra 2011

Hold orden på plassen din.

På enkelte plasser, særlig på Isegran, gror det til med kvist og kvas. Medlemmene oppfordres til å holde vekstene nede og rydde med jevne mellomrom. Vi har ikke vaktmestere som kommer og gjør denne jobben. Om du ikke rydder selv må vi kanskje leie denne tjenesten. Da må kontingenten økes.

Fra 2012

Bare  betaling via bank

Tilsendt faktura skal betales i bank. Enkelte medlemmer har betalt faktura kontant i klubbhuset. Av sikkerhetsmessige og regnskapsmessige grunner ber styret om al all betaling skjer via tilsendt bankgiro.

Fra 2013

Sjekk skjøteledninger og kontakter

Det er avdekket at flere bruker defekt og skadet elektrisk tilkoblingsutstyr og dette kan føre til kortslutninger.

Det påhviler brukere av bryggestrøm og strøm fra kassene på land å sjekke at utstyret er i orden. Kun skjøteledninger og kontakter for utendørs bruk tillates.  Ved eventuelt strømbrudd må dere være særlig oppmerksomme på om årsaken kan være feil på eget utstyr.

Fra 2014

Kjøring i nærområdet

For å beholde det gode forholdet til naboene, ikke minst barna som ofte leker i gata, ber vi alle kjøre forsiktig og (minst) overholde fartsgrensen ved kjøring til og fra båthavna.

Vi tar også med et noen saker fra styrets årsmelding til årsmøtet 2021

Vask av klubbhus og vaktbu

Klubbhus og vaktbu ble sist malt i 2013. Det er på tide med vask og kanskje et strøk maling.

Dugnad vurderes, men utsettes til våren 2022.

Vakten går til klokka 03.30. Begge vaktene skal gå hele vakten.

På runde i havna skal  vaktene gå sammen. Dette av sikkerhetshensyn.

Erstatningsvakt

Dersom et medlem vil kjøpe erstatningsvakt skal dette meldes til vaktsjefen som fordeler oppdraget. Dette må skje i god tid før vakta. Samme dag er altfor seint.

Kostnad for å kjøpe erstatningsvakt.

Å gå vakt er en del av dugnadplikten som hviler på alle medlemmer i KBF, jfr. lovens § 13.

Å gå vakt er etter styrets mening en fin måte å styrke medlemmets tilknytning til foreningen og havna . Svært mange medlemmer kjøper seg fri fra vakt og dette er ikke en ønsket utvikling. For å forebygge dette vurderes økning  av gebyret for  å slippe vakt fra kr 1000,- til kr 1500,-

Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Dette ble mange formaninger, men alle er gitt i beste hensikt. En foreningshavn, som vår, skal være et trygt sted å ha båt og et sted å trives for medlemmene. Da må alle bidra. Vi ønsker ikke gratispassasjerer.

Med dette ønsker styret alle medlemmene en god sommer og en flott båtsesong.